Menu Zavrieť

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Pokiaľ používate náš e-shop termovizie.com spoločnosť MG Pro s.r.o., IČO: 46937129, so sídlom Úzka ulica 648/26, 018 64 Košeca, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27410/R (ďalej len „MG Pro“), v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva Vaše osobné údaje.

1. Všeobecné ustanovenia / účel spracúvania

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. s Vašim súhlasom a bez Vášho súhlasu len v prípade, kedy tento nie je platným právom vyžadovaný.

a) Plnenie zmluvy

MG Pro spracováva Vami poskytnuté osobné údaje na účel uzatvorenia a následného plnenia uzavretej zmluvy prostredníctvom e-shopu termovizie.com.  Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy so subjektami, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy uzavretej s Vami. Ide najmä o nasledovné subjekty:

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru, t.j. poštový podnik alebo kuriérska služba – v súčasnej dobe spoločnosti:

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 21  Budča

b) Plnenie zákonných povinností

Ak je to stanovené právnymi predpismi, budeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na účel vykazovania (napr. pre účtovné, daňové alebo štatistické účely). V tejto súvislosti môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, ak to vyžadujú právne predpisy, napr. štátnym orgánom v rámci ich kontrolnej právomoci.

c) Newsletter

Vaše osobné údaje môžeme taktiež použiť na zasielanie nášho elektronického newslettra (obchodnej komunikácie obsahujúcej ponuku našich tovarov, informácie o zľavách a ďalšie obchodné informácie) na Vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného záujmu ponúkať svoje tovary.

Možnosť zasielania newslettra môžete odmietnuť pri nákupe tovaru v objednávkovom formulári na stránke e-shopu mgpro.sk, prostredníctvom hyperlinku v každom newsletri, alebo oznámením adresovaným našej spoločnosti.

d) Cookies

Pri Vašej návšteve e-shopu termovizie.com zbierame cookies, ktoré by mohli obsahovať niektoré Vaše osobné údaje.

MG Pro uchováva osobné údaje svojich používateľov e-shopu termovizie.com len vtedy, ak jej k tomu bol poskytnutý súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok a internetových stránok, z ktorých sa používateľ dostal na e-shop termovizie.com. Adresa IP sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. MG Pro používa tieto informácie na meranie aktivity na internetových stránkach, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok.

Viac o ochrane osobných údajov pri spracúvaní cookies nájdete v našich Pravidlách používania cookies.

e) Dotazník spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš eshop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka. sk, tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov postúpené žiadnej tretej strane pre ich vlastné účely. Preto k zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku  – odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme znova zasielať.

2. Rozsah spracúvania osobných údajov

MG Pro spracováva Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webového rozhrania e-shopu termovizie.com v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, ako je uvedené v čl. 1 vyššie, a to najmä v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, fakturačná a dodacia adresa, resp. IČO a DIČ v prípade, že ste súkromným podnikateľom. Spracúvajú sa tiež osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s platbou za tovar (napr. číslo bankového účtu). Ide len o štandardnú kategóriu osobných údajov, nespracúvame žiadne citlivé osobné údaje.

MG Pro ďalej spracúva Vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, adresa a telefón, a to len na účely osobnej komunikácie s Vami. Údaje sa ukladajú a/alebo používajú výhradne na účely spracúvania vašej otázky/problému. Po dokončení spracúvania Vašej otázky/problému sa Vaše údaje vymažú pod podmienkou, že toto vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy.

3. Vaše práva

Upozorňujeme Vás, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) nasledujúce práva:

a) Právo na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR, ktoré sú uvedené v tomto dokumente:

prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť MG Pro s.r.o., IČO: 46937129, so sídlom Úzka ulica 648/26, 018 64 Košeca, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27410/R, e-mail: info@termovizie.com;
osobné údaje sa spracúvajú predovšetkým na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu termovizie.com, a ďalej na účely uvedené v čl. 1 vyššie;
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby 10 rokov od okamihu splnenia zmluvy uzavretej prostredníctvom termovizie.com, resp. od okamihu navštívenia stránky termovizie.com v prípade, že nedôjde k uzavretiu alebo splneniu zmluvy;
k tomu, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu a splniť náš záväzok zo zmluvy, potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ich od Vás na našom e-shope termovizie.com žiadame.

b) Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR; t.j. najmä právo na potvrdenie, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané, resp. informácia o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, o príjemcoch Vašich osobných údajov a plánovanej dobe ich spracovania.

c) Právo na opravu podľa článku 16 GDPR, t.j. právo požadovať, aby spoločnosť MG Pro opravila Vaše nepresne spracovávané osobné údaje.

d) Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, t.j. právo požadovať, aby Vaše osobné údaje boli v databáze MG Pro vymazané, ak sú na to dané podmienky (právo byť zabudnutý).

e) Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.

f) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR, ktorého právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

g) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t.j. právo požadovať odovzdanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi.  

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: info@termovizie.com. Taktiež môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

V súlade s článkom 7 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vás súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese MG Pro uvedenej vyššie alebo e-mailom na info@termovizie.com.

4. Ochrana uchovávaných údajov

Naša spoločnosť používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred zneužitím, stratou, zničením i pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu k nim mať potenciálne prístup tretie osoby. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pri prenose osobných údajov cez internet (napr. e-mailom), nemôžeme zaručiť, že prenos bude úplne bezpečný. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Upozorňujeme Vás, že ak si prehliadate webové stránky alebo súbory, a ste požiadaní, aby ste uviedli osobné údaje, nemusí byť prenos týchto údajov cez internet bezpečný a existuje riziko, že tieto údaje môže získať a zneužiť neoprávnená osoba.